ما گزارش توسعه و آزمایش دقیق یک روش تگ زمان (انبوه) برای شناسایی مبتنی بر LC / MS از محصولات طبیعی گیاهی (PNPs) در عصاره های پیچیده را ارائه می دهیم. یک کتابخانه برچسب AMT برای تقریباً ۵۰۰ PNP با ساختارهای شیمیایی متنوع ، در حالت های یونیزاسیون شیمیایی تحت فشار اتمسفر و فشار اتمسفر (هر دو قطب مثبت و منفی) تشخیص داده شد. علاوه بر این ، برای فعال کردن یادداشتهای اوج با اطمینان بالا ، طیف MS / MS با سه انرژی مختلف تکه تکه شدن بدست آمد. مجموعه داده های LC / MS و MS / MS در ابزارها و مخازن جستجوی طیفی آنلاین (Spektraris و MassBank) ادغام شدند ، بنابراین به کاربران اجازه می دهد مجموعه های داده های خود را برای حضور احتمالی PNP مورد بازجویی قرار دهند. ابزار رویکرد کتابخانه برچسب AMT AMT با کشف و حاشیه نویسی از اصول فعال در ۲۷ گونه مختلف گیاه دارویی با ترکیبات شیمیایی متنوع نشان داده شده است.