بحرانهای مالی عمیق سیستمیک معمولاً اتفاقات نادر است ، زیرا زخم های ماندگار را بر روان مصرف کنندگان ، سرمایه گذاران ، سیاستمداران و تنظیم کننده می گذارد. به طور معمول ، به ویژه با توجه به مقررات تقویت شده ، و انتظار نمی رود یک رویداد سیستماتیک دیگر برای چندین دهه باشد. اما اوضاع امروز چیزی غیر عادی است. ثبت بدهی های عمومی و خصوصی جهانی جهانی همراه با فلج سیاسی و رهبری فوق العاده ضعیف در خارج از بانک های مرکزی ، امروز در این مرحله از ابرقابل بدهی ناخوشایند می شود.