گذشته از مطالعات اخیر در مورد تنوع جنسیت اتاق خواب ، این نامه به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی تابلوها بر قدرت مدیرعامل می پردازد. با استفاده از داده های کلیه شرکت های دارای سهم A در بورس اوراق بهادار شانگهای و شنژن برای سال ۲۰۰۵-۲۰۱۵ شواهدی معتبر می یابیم که تنوع جنسیتی در هیئت مدیره با قدرت مدیر عامل همراه است. نتایج ما پس از کنترل مشکل درون زایی سازگار است. نتایج ما از این فرضیه ناکارآمدی پشتیبانی می کند که نشان می دهد مدیران عامل در هنگام تنوع جنسیت قدرت بیشتری دارند زیرا مدیران زن با فشار بیشتری برای ادامه مدیریت همراه هستند و مانیتور ضعیفی هستند.