هوش مصنوعی (AI﴾ صنعت خودروسازی را به قبضه خود در آورده است و حال آنکه تمامی فعالین بزرگ صنعت خودروسازی مشغول بکارگیری منابع و تکنولوژی های خود هستند تا به مطلوبترین خروجی برسند.
زیبایی دستگاه های مجهز به هوش مصنوعی در آن نهفته است که این سیستم ها به دنبال یادگیری از تمامی ورودی های سنسوری همچون صداها و تصاویر هستند.
به همین شکل هنگامی که این هوشمندی در تکنولوژی موجود در یک خودرو گنجانده میشود، خودروی مربوطه محیط پیرامون خود را شناسایی کرده و هنگام حرکت یا مواجه شدن با موانع به ارزیابی علائم محیطی میپردازد.
در سال ۲۰۱۵، نرخ نصب و بکارگیری سیستم های هوش مصنوعی-محور در خودروهای جدید تنها ۸٪ بوده است، اما تا سال ۲۰۲۵ انتظار میرود که این نرخ به ۱۰۹٪ افزایش پیدا کند. این افزایش بخاطر نصب و بکارگیری سیستم های AI مختلف در وسایل نقلیه خواهد بود.