رسانه های اجتماعی به یکی از کانال های اصلی بازاریابی صنعتی برای شرکت ها تبدیل شده است. به دلیل ماهیت رسانه های اجتماعی ، بازاریابی رسانه های اجتماعی تأثیر مارکی قوی برای شرکت های کوچک و متوسط ​​(SMEs) در صنعت مد ایجاد می کند. این مطالعه با بررسی تعامل بین برچسب های خصوصی و مارک های ملی در رسانه های اجتماعی مد و بررسی چگونگی تأثیر این تعامل بر محبوبیت و فروش بعدی برچسب های خصوصی ، به تحقیقات تحلیلی رسانه های اجتماعی کمک می کند. یافته های اصلی ما نشان می دهد که حضور مارک های بزرگ ملی تأثیر مثبت بر محبوبیت برچسب های خصوصی در رسانه های اجتماعی مد دارد و در نهایت بر فروش محصولات برچسب خصوصی تأثیر می گذارد. نتایج به درک ما از تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی Business-to-Business (B2B) بر رقابت برند در صنعت مد می افزاید.