استفاده از داستان نویسی تأسیس شده ، ارتباطی را با جامعه به وجود می آورد و به توانایی های خلاقانه نویسندگان و فیلمسازان بزرگ می پردازد ، که می تواند منبع ارزشمندی از ایده های خلاقانه را ارائه دهد. در این مقاله به بررسی چگونگی استفاده از داستانهای علمی تخیلی و فانتزی به ویژه در قالب فیلم برای تحریک خلاقیت و تولید خروجی های نوآوری در SME های غیر علمی در چین می پردازیم. ما استدلال می کنیم که داستان از این طریق توانایی الهام بخشیدن به نوآوری از طریق یک فرآیند سازنده سازمانی را دارد ، ما یک متریک ساده به نام “شکاف دیگتیک” به عنوان ابزاری برای نشان دادن این امر ارائه می دهیم. به طور خاص ، ما چهار مطالعه موردی تجربی را ارائه می دهیم که کاربرد داستان های علمی و تخیلی را برای نوآوری محصول و فرآیند مورد بررسی قرار می دهند ، با استفاده از مفهومی که ما به عنوان یک الگوی نوآوری Diegetic می نامیم تا ادغام روایت داستانی و خروجی نوآوری ملموس را انجام دهیم.