اندازه گیری و حسابداری سرمایه انسانی سالها است که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هیچ روش شناسی رضایتبخش پدیدار نشده است. اهمیت اقتصادی سازمانهای دانش فشرده امروزی باعث می شود تا فشار خون بهتر انجام شود. ما از نظریه دانش بنیان بنگاه بصیرت می گیریم و نتیجه می گیریم که فقط می توانیم با نگاهی دقیق به شیوه های آن ، از سرمایه انسانی آن معنا پیدا کنیم. سرمایه انسانی ارزش افزوده ای است که در سطح تمرین وجود دارد – همانگونه که در حسابداری پایه فعالیت مشاهده می شود. در کل سرمایه انسانی این شرکت به حسن نیت خود درآمده است. با تخصیص سرقفلی به فعالیتهای در حال انجام ، فرآیند توزیع پیچیده اما دقیقاً تکمیل کننده حسابداری مبنای فعالیت ، می توان سرمایه انسانی را تخمین زده و مدیریت کرد.