این گزارش شواهد موجود را برای راهکارهای مورد استفاده در کارزارهای بازاریابی با مقیاس بزرگ برای ترویج رفتارهای غذایی سالم با آمریکایی ها بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ خلاصه می کند. یک چارچوب تجاری سازی شده با مارک سلامت ، روش ۳ مرحله ای مختلط را برای شناسایی شواهد برای فعالیت های با استفاده از یک بررسی مقدماتی ، بررسی جامع ادبیات و مصاحبه های آگاهی دهنده کلیدی (۱۱ نفر). نتایج نشان می دهد که صنعت ، دولت و سازمان های غیردولتی از ۱۳ کمپین که از استراتژی های مختلف برندسازی بهداشت استفاده می کردند ، پشتیبانی کردند. نویسندگان فرصت هایی را ارائه می دهند که ممکن است از طراحی و ارزیابی کمپین های مربوط به رژیم غذایی برای بهبود درک و استفاده از راهکارهای برندسازی سلامت برای ارتقاء یک رژیم غذایی سالم و پیشبرد سلامت و رفاه مصرف کنندگان خبر دهد.