این مقاله به بررسی سیاست های پولی و مالی بهینه با زمان بندی اسونسون در مدل قیمت چسبنده اقتصاد تولید تصادفی است. در این مدل ، دولت مالیاتهای اعوجاج را جمع می کند ، پول را چاپ می کند و اوراق اسمی غیر مشروط را برای تأمین اعتبار یک جریان بیرونی از هزینه های عمومی صادر می کند. نتایج عددی نشان می دهد که (۱) سیاست پولی و مالی بهینه از نظر کمی نسبت به زمان بندی بازارها حساس است. (۲) ماهیت اساسی سیاست های پولی و مالی بهینه نسبت به زمان بندی بازارها حساس نیست. و (۳) این یافته ها به پارامترهای ساختاری کلیدی قوی است.