در این مقاله به بررسی تأثیر قوام درک شده در ارتباطات بازاریابی بر نتایج ارتباط با مشتری و برند می پردازیم. درک پیام و تصویر مداوم از طریق ابزارهای مختلف ارتباط با بازاریابی یکی از اصول اساسی رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) است. اگرچه ادبیات نشان می دهد که IMC ممکن است در نتایج روابط تجاری با مارک تجاری تأثیر بگذارد ، اما شواهد تجربی که این فرض را تأیید می کند هنوز هم ضعیف و نتیجه ناپذیر است. سه نتیجه اصلی ارتباط با برند به منظور مطالعه ، یعنی اعتماد ، تعهد و وفاداری ایجاد شده است. روابط بین قوام ارتباطات ادراک شده و نتایج برند در یک بستر مهمان نوازی بر روی ۴۵۲ نفر از پاسخ دهندگان که مجبور بودند مارک های فست فود را ارزیابی کنند بررسی می شود. از معادلات ساختاری به عنوان اصلی ترین روش برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مربعات حداقل جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که سازگاری ارتباطات تأثیر مستقیمی بر اعتماد به نفس و وفاداری به برند دارد. اگرچه تأثیر آن بر تعهد برند عاطفی مثبت مشاهده می شود ، اما از نظر آماری معنادار نیست. رابطه متقابل بین سه نتیجه روابط تجاری نیز تأیید شده است. این مطالعه به درک ما از نقش IMC در پارادایم بازاریابی روابط کمک می کند و بینش عمیق تری از تأثیر قوام ارتباطات بر پیامدهای روابط مختلف با مارک های فست فود ارائه می دهد.