در پژوهش حاضر ما نتایج حاصل از دو مطالعه تجربی را گزارش می دهیم که چگونه بازخورد درباره پتانسیل رهبری بر جاه طلبی رهبری ، تعهد سازمانی و عملکرد تأثیر می گذارد. در مطالعه ۱ از یک روش تجربی تجربی استفاده شده است که عملکرد قبلی را کنترل می کند. نتایج نشان می دهد افرادی که بازخورد دریافت می کنند از پتانسیل بالایی برای رهبر آینده برخوردار هستند ، نسبت به افرادی که بازخورد دریافت می کنند از پتانسیل بالایی برای رهبر آینده برخوردار هستند ، دارای جاه طلبی و تعهد سازمانی کمتری هستند. مطالعه ۲ شواهدی از اثرات رفتاری علّی بازخورد در مورد پتانسیل رهبری با استفاده از یک محیط تلاش واقعی کار ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که شرکت کنندگان مطلع شده اند که از رهبران آینده بعید بعمل می آیند عملکرد کمتری را در یک وظیفه بعدی نسبت به شرکت کنندگان که احتمالاً رهبران آینده هستند ، نشان دهند. یافته های این دو مطالعه نشان می دهد که اطلاعات در مورد پتانسیل رهبری بر آرمان های بعدی برای رهبر شدن و همچنین عملکرد تأثیر می گذارد. ما در مورد پیامدهای این یافته ها برای اهمیت پیروزی ، مدیریت استعداد و جانشینی رهبری بحث می کنیم.