این مطالعه به بررسی نقش انتقال آموزش و رضایت شغلی در رابطه بین آموزش و کیفیت خدمات به مشتری می پردازد. داده ها از ۲۳۰ نفر از کارمندان و سرپرستان آنها جمع آوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که آموزش به طور غیرمستقیم از طریق واسطه انتقال انتقال آموزش و رضایت شغلی ، بر کیفیت خدمات مشتری تأثیر می گذارد. علاوه بر این ، آموزش به طور مستقیم و غیرمستقیم بر انتقال آموزش از طریق واسطه رضایت شغلی تأثیر می گذارد ، که به نوبه خود تا حدودی واسطه ارتباط بین انتقال آموزش و کیفیت خدمات به مشتری است. علاوه بر این ، حمایت سازمانی درک شده (POS) رابطه بین آموزش و انتقال آموزش را تعدیل می کند. این مطالعه تئوری تبادل اجتماعی ، هنجار متقابل و نظریه تعیین هدف را گسترش می دهد. پیامدهای عملی و مسیرهای تحقیق آینده مورد بحث قرار می گیرد.