عنوان به انگلیسی:
A multi-stage hidden Markov model of customer repurchase motivation in
online shopping
منبع به فرمت apa
Li, X., Zhuang, Y., Lu, B., & Chen, G. (2019). A multi-stage hidden Markov model of customer repurchase motivation in online shopping. Decision Support Systems.
مقاله به صورت رایگان
جهت سفارش ترجمه فرم زیر راپر کنید

لطفا صبر کنید