اعتماد به نفس در موسسات مالی و بازار باید دوباره ساخته شود. این امر به (۱) فرآیندهای ارزیابی بهتر (مبتنی بر مدل) نیاز دارد. (۲) مبنای سرمایه ای قوی تری ، از جمله شفاف سازی و تقویت چارچوب اعطای اعتبار بین المللی بازل؛ (۳) بهبود رژیم نقدینگی. (۴) شفافیت بیشتر؛ خصوصاً مربوط به محصولات ساختاری و خودروهای خارج از ترازنامه است. (۵) اطلاعات CRA را بهبود بخشید. نیاز به یافتن توازن است که هنوز هم نوآوری را تقویت می کند ، بدون اینکه سیستم را در معرض زیاده خواهی قرار دهد.