این مطالعه یک پیشگام تلاش برای کشف رفتارهای مصرف کننده گردشگر (انگیزه ها ، منابع اطلاعاتی ، گزینه های مقصد ، ترجیحات فعالیت سفر و معیارهای ارزیابی مقصد) در بازار بالقوه بالقوه چین از منظر نسل است. با هدف قرار دادن همه چین ، ما نمونه ای از ۴۰۴۷ پاسخ دهندگان را پوشش دادیم که شامل پنج نسل است: نسل کمونیست Firm (FCG) ، نسل گمشده (LG) ، نسل اصلاحات و افتتاحیه (ROG) ، نسل تنها فرزند (OG). و نسل جهانی (GG) برای انجام آزمونهای Chi-square ، ANOVA و تجزیه و تحلیل مکاتبات. نتایج حاکی از تفاوتهای معنی دار و برخی شباهت ها در رفتارهای توریستی در بین نسل ها است. این تحقیق از طریق بررسی تجربی ، تئوری نسل را از دیدگاه کشور شرقی پشتیبانی و گسترش می دهد و اطلاعات مفیدی را برای محققان و دست اندرکاران ارائه می دهد.