هدف این مقاله ، ایجاد یک چارچوب نظری بر اساس تجزیه است
نظریه رفتار برنامه ریزی شده (DTPB). DTPB در بسیاری از رشته ها برای توضیح استفاده شده است
رابطه رفتار قصد. با این وجود ، کمبود ادبیات منتشر شده است
عوامل تعیین کننده رفتار قصد پذیرش تاکافول خانوادگی است. اصلی
ساختار این تئوری مبتنی بر نگرش ، هنجارهای ذهنی و رفتارهای ادراک شده است
کنترل. در این مقاله ، پیشینه های این سازه ، که به تصویب رسیده است ، فراهم می کند
با توجه به ویژگی های خانواده تاکافول. این تحقیق موجود را تصویب و گسترش می دهد
مدل DTPB از دیدگاه تکافول خانواده. این مطالعه نه تنها نگرش را کشف می کند ،
هنجارهای ذهنی ، و کنترل رفتاری درک شده بلکه تعدیل کننده هم دارند
متغیرهایی از جمله دانش ، آگاهی ، دینداری ، اعتماد به نفس و جمعیت شناختی در داخل
مدل به منظور افزایش پیش بینی مدل.