در این مقاله به بررسی رابطه بین راه آهن فرودگاهی و بهره وری اقتصادی در ۸۲ شهر با ۱۰۰ شلوغ ترین فرودگاه جهان در ۱۰ منطقه می پردازیم. مدلهای چند سطحی ما برای تولید ناخالص کلان شهرها نشان می دهد که شهرهایی که دارای پیوند راه آهن فرودگاهی یا زمان دسترسی کوتاه تر که توسط راه آهن افزایش یافته است دارای بهره وری بالاتری نسبت به شهرهای بدون لینک راه آهن فرودگاهی یا زمان دسترسی طولانی تر توسط سایر حالت ها هستند. این تصویر لحظهای کلان جغرافیایی می تواند سرمایه گذاری بیشتری را در زیرساخت های اتصال ریلی فرودگاه و سرویسهای ویژه اختصاصی برای مزایای اقتصادی گسترده تر ناشی از حق بیمه دسترسی به فرودگاه و اقتصادهای انباشتگی در مناطق تجاری مرکزی توجیه کند.