دهههای تحقیق هیجان تأثیرات منحصر به فردی از بسیاری از احساسات خاص بر رفتارهای مصرف کننده را نشان داده اند. این تعداد بیشماری از اثرات عاطفی می تواند درک نقش احساسات در رفتار مصرف کننده را دشوار کند. پژوهش حاضر چارچوب پارسایی را ارائه می دهد که می تواند تأثیر احساسات را بر رفتار مصرف کننده هدیه فقط با دو بعد ارزیابی ارزیابی کند: والانس و نمایندگی. مجموعه ای از مطالعات که هدیه را بررسی می کنند نشان می دهد که احساسات مثبت ، مستقل از آژانس خود ، بر هدیه دادن اثرات مثبتی دارند. در مقابل ، نمایندگی اثرات احساسات منفی را در هدیه دادن پیش بینی می کند. احساسات ناشی از خود منفی باعث افزایش هدیه می شود ، در حالی که عواطف منفی دیگر باعث کاهش هدیه می شوند. به نظر می رسد این یافته ها برای احساسات غیرفعال و فعال ، و برای احساسات نامشخص و خاص در نظر گرفته شده است. با هم ، این یافته ها سهم نظری و تجربی بی نظیری در درک احساسات در هدیه دادن دارند. علاوه بر این ، این چهارچوب عملی را هم برای دانشگاهیان و هم برای پزشکان فراهم می کند.