ما از پیش بینی های GAAP تازه موجود برای مستند سازی استفاده می کنیم که خطاهای پیش بینی GAAP سنتی شناسایی شده حاوی ۳۷٪ خطای اندازه گیری است. با تصحیح این خطای اندازه گیری ، بحث طولانی مدت درباره اولویت سرمایه گذار برای GAAP در مقابل درآمد غیر GAAP حل می کنیم و شواهد محکمی درباره اولویت درآمدهای غیر GAAP ارائه می دهیم. ما همچنین استفاده از استثنائات غیر GAAP را برای پاسخگویی به پیش بینی های تحلیلگران در صورت کوتاه بودن درآمد GAAP ، دوباره بررسی می کنیم. نتایج حاکی از آن است که ۳۴٪ از این بنگاههای ملاقات یا ضرب و شتم که به طور سنتی شناسایی شده اند به دلیل خطای اندازه گیری شناخته می شوند و این خطا نشانگر آن است که بنگاهها بیشتر از گذر از هزینه های تکراری را برای اهداف ملاقات یا ضرب و شتم حذف می کنند.