ایرانپور, طیبه؛ علی رستم پور؛ فرهاد مردوخی و آزاده حیدری نژاد، ۱۳۹۷، ارایه چارچوبی برای لایه بندی وطبقه بندی خدمات دولت الکترونیک، سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر، سمنان، دانشگاه پیام نور،
یکی ازمهمترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مساله دولت الکترونیک است که آنرا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساختهای مورد نیاز ارایه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم نمودن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان،کسب و کارها،کارمندان و دیگر بخشهای دولتی تعریف میکنند. نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را میتوان در افزایش چابکی،کارآیی و اثر بخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات با کیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست. دراین تحقیق، پس ازمطالعه و بررسی مدل مرجع خدمات دولت الکترونیک در برخی از کشورها مشخص شدکه علیرغم تفاوتهای متعددی که از نظر نظامهای سیاسی و قانونی و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشورها وجود دارد ولی به لحاظ چالشهای طرحریزی و ارایه مدل مرجع خدمات دولت الکترونیک دارای برخی وجوه مشترک هستند. بنابراین بر اساس این اصول پایه و وجوه مشترک، همچنین استناد به آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی و قوانین مدیریت خدمات کشوری، پیشنهاد چارچوبی برای لایه بندی و طبقه بندی خدمات دولت الکترونیک ایران ارایه شده است که شامل چارچوب خدمات دولت الکترونیک، لایه بندی خدمات دولت الکترونیک و مشتریان خدمات دولت الکترونیک می باشد.
خدادادی دیدانی, حمیدرضا و کاوه تیمورنژاد، ۱۳۹۸، بررسی اثربخشی ایجاد دولت الکترونیک در سازمان های دولتی، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری، تهران- مرکز همایش سازمان مدیریت صنعتی، شرکت همایش آروین البرز
با توجه به رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام بخش ها و سازمان ها و حضور آن در بیشتر فعالیت ها، انقلاب های بزرگی در زمینه انجام کارها آغاز شده اند. فناوری اطلاعات، از طریق منقلب کردن نحوه ی انجام کارها، کارها را الکترونیکی کرده است. دولت الکترونیک به عنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات، دولت ها را قادر ساخته است تا اطلاعات و خدمات را به طور کارآمد در حداقل زمان و با کمترین هزینه با استفاده از فناوری اطلاعات مدرن، ارائه دهند. در این تحقیق، اثربخشی ایجاد دولت الکترونیک در سازمان های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با استفاده از مقیاس لیکرت و میانگین دیدگاه ها، تجزیه و تحلیل شدند. با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه، استفاده از ابزارهای دولت الکترونیک، رضایت کاربران را بهبود می بخشد. علاوه بر این، ایجاد دولت الکترونیک، زمان انجام کارها را کاهش می دهد، اثربخشی را افزایش می دهد، خدمات پس از فروش را با هزینه پایین تر بهبود می بخشد، اطلاعات خدمات را بهبود می بخشد، خدمات جدیدی را ارائه می دهد، سطح اعتماد به نفس در بررسی درخواست ها و خدمات را افزایش می دهد، سرعت پرداخت های نقدی را افزایش می دهد، دریافت خدمات را تسهیل می کند، ارتباطی را با کاربران ایجاد می کند، و کیفیت خدمات را بهبود می بخشد.