این دومین شماره ویژه ژورنال تحقیقات تجاری در مورد رفتار مصرف کننده اینترنت شامل دوازده مقاله است که از مقالات ارائه شده در زیر فراخوانی برای ارسال درخواست در ژانویه سال ۲۰۰۸ ارائه شده است. گروه بندی به چهار دسته گسترده: نفوذ اعتماد و نقش جوامع مجازی؛ درک نقش کلمه الکترونیکی از دهان؛ درک واکنش مصرف کننده نسبت به قیمت گذاری در اینترنت؛ مسائل مصرف کننده در استراتژی بازاریابی. با راهنمایی های تحقیق آینده نتیجه گیری می شود.