در عصر حاضر با گسترش خصوصی سازی و پیشرفت اقتصاد، بازارهای مالی از اهمیت بسیاری برخوردار شده است گسترش بازارهای مالی متوجه گستردگی ابزارهای مالی و مشارکت هر چه بیشتر افراد مختلف می باشد (هو، ۲۰۰۱) با توجه به اینکه مدیران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در رابطه با عملکرد آتی شرکت می باشند و با در نظر گرفتن توانایی های آنها در چگونگی افشای اطلاعات این مسئله منجر به جذب بهتر سرمایه گذاران و کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی خواهد شد و می تواند اعتماد سرمایه گذاران را بالا برده و منجر به بهبود نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه شود. (کریستندال و بونتیس، ۲۰۰۷) از طرف دیگر اخباری که درباره وضعیت شرکت ها وجود دارد در دو دسته اخبار خوب یا اخبار بد قرار دارند اریتمور و همکاران (۲۰۱۴) بیان می کنند که مدیران در برآورد آثار اخبار بد با عدم اطمینان بیشتری مواجه هستند، از این رو در افشای اخبار بد تاخیر می کنند کوتاری و همکاران (۲۰۰۹) معتقدند مدیران به دلیل منافع شخصی خود از قبیل حقوق و مزایا، پاداشهای مبتنی بر قیمت سهام و شهرت شغلی، تمایل به افشای اخبار خوب داشته و افشای اخبار بد را به تاخیر می اندازنند.
چامنر و پاگلیس (۲۰۰۵) و چامنر و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهش های خود بیان کردند که در شرکتهایی که توسط مدیران توانمند اداره می شوند، عدم تقارن اطلاعات کمتری وجود داشته و سرمایه گذاران ارزش گذاری بالاتری برای چنین شرکت هایی دارند. به عبارت دیگر، مدیران توانمند امکان دستکاری اعداد حسابداری را کاهش داده و ارزش شرکت را افزایش می دهند. مدیران توانا اقلام تعهدی را با دقت بیشتری نسبت به مدیران با توانایی کم تخمین می زنند برای مثال هنگام تخمین میزان مطالبات مشکوک الوصول یک مدیر با توانایی کم ممکن است از یک نرخ تاریخی (گذشته) استفاده کند. در حالی که یک مدیر با توانایی بالا ممکن است از یک نرخ تاریخی تعدیل شده براساس شرایط کلان اقتصادی، ملاحظات مربوط به صنعت و تغییراتی که در نوع مشتری ایجاد می شود، استفاده کند. همچنین از مدیران توانا انتظار است تا نرخ استهلاک و ارزش بازار و سایر تخمین های مربوط به اقلام تعهدی را دقیق تر و قابل توجیه گزارش کنند. به طور کلی، برای حفظ ثبات و استوار نگه داشتن روند رشد شرکت، از یک مدیر توانا انتظار بر این است که سود را با کیفیت بالا گزارش کند. (دمرجیان ، ۲۰۱۳)
کیفیت افشا را می توان میزان دقت گزارشگری مالی در انعکاس اطلاعات مربوط به عملیات و جریانهای نقدی واحد انتفاعی تعریف نمود که متاثر از عوامل مختلفی از جمله توانمندی مدیریت شرکت می باشد. اطلاعات مرتبط با قابلیت مدیران شرکت ها، از قبیل توانایی آنها در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری، تامین منابع، تخصیص بهینه منابع و دانش و تجربه آنها، یکی از ابعاد مهم و ارزشمند داراییهای نامشهود شرکتهای تجاری محسوب می شوند. (نمازی و غفاری، ۱۳۹۴) دمرجیان و همکاران (۲۰۱۲) توانایی مدیریت را به عنوان کارآیی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمد تعریف می کنند. این منابع در شرکتها شامل بهای موجودی ها، هزینه های فروش، اداری و عمومی، دارایی های ثابت مشهود، اجاره¬های عملیاتی، هزینه های تحقیق و توسعه و دارایی های نامشهود شرکت می کند. (حاجب و همکاران، ۱۳۹۳).