مقاومت چند دارو به عنوان یک مشکل بالینی جدی در درمان موفقیت آمیز بیماری های بدخیم باقی مانده است. این بیماری در رده های سلولی تومور کشت شده و همچنین در سرطان های انسانی مشاهده می شود. بنابراین ، ایجاد داروهای ضد سرطان ضد جدید با پتانسیل تعدیل مقاومت در برابر دارو برای افزایش میزان بقای بیماران لوسمی بسیار مهم است. محصولات طبیعی حاصل از گیاهان هزاران سال است که در درمان بیماریهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این بررسی به طور خلاصه خواص ضد سرطان و مقاومت در برابر چند دارو عصاره ها و ترکیبات فعال زیستی گیاهان دارویی سنتی در رده های سلولی لوسمی مختلف را نشان می دهد. مطالعات مکانیکی بیشتر راه را برای ایجاد پتانسیل ضد سرطان ترکیبات طبیعی مشتق از گیاه هموار می کند.