امروزه، بانکدارى یکى از مهمترین بخشهاى اقتصادى به شمار می آید. بانکها و موسسه های مالی و اعتباری، با سازماندهى و هدایت دریافتها و پرداختها، امر مبادلات تجارى را تسهیل کرده، موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایى اقتصاد مى‌گردند. سواد مالی ترکیبی از دانش،آگاهی، مهارت، گرایش و رفتار های صحیح مالی برای تصمیم گیری صحیح مالی و سرانجام دست یابی به وضعیت مساعد مالی و فردی می باشد که در این میان شاخص ها و سنجه های شاخص های بانکداری بدون ربای اسلامی مد نظر این پایان نامه می باشد لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی شاخص و سنجه های اندازه گیری سواد مالی در بانکداری بدون ربای اسلامی در ایران می باشد روش تحقیق با هدف کاربردی و به صورت توصیفی پیمایشی اجرا می شود روش انجام این پژوهش به روش AHP فازی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هفت سنجه سواد مالی بانکداری اسلامی بدون ربا مشخص گردید که هرکدام به نوبه خود در موفقیت و گسترش بانکداری اسلامی به عنوان سوادمالی دارای اهمیت می باشد ولی در رتبه بندی اهمیت شاخص های فوق الذکر چند شاخص دارای اهمیتی دو چندان می باشد از جمله این شاخص ها به ترتیب عبارتند از شاخص اول شاخص آشنایی با مبانی بانکداری بدون ربای اسلامی، شاخص دوم ایجاد سیاست های سرمایه گذاری مناسب بانکی از طریق سیاست گذاران و رهبران دولت اسلامی ایران، شاخص سوم سوق دادن شرایط سرمایه گذاری بانکی به سوی سرمایه های بانکی بین المللی و ایجاد شرایط مناسب آن و سنجه چهارم شاخص کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، سنجه پنجم: تصمیم گیری های موثر مالی و دانستن نحوه مدیریت سرمایه های بانکی، سنجه ششم: داشتن دانش لازم به منظور انتخاب و درک علامت های بازار و در انتها سنجه هفتم: شاخص ایجاد برنامه های سواد مالی برای سرمایه گذاران بانکی و مردم عادی از طریق رساندن پیام های تبلیغاتی مناسب بانکی می باشد. با تعیین این شاخص و سنجه ها می توان به اهمیت این سنجه ها در بانکداری بدون ربا پی برد وبا افزایش معیارهای آن می توان به معیارهایی بهتری در این گونه بانکداری دست یافت.