امروزه بانکداری اسلامی به عنوان الگویی جایگزین برای بانکداری ربوی در نظریه و عمل مطرح می باشد. این الگو با طراحی سازوکاری متمایز برای تجهیز و تخصیص منابع پولی، توانسته است نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در کشورهای غیراسلامی نیز به موفقیت های زیادی دست یابد. با این وجود، این نهاد اسلامی رو به رشد با چالش های نظری و عملی زیادی مواجه می باشد. یکی از چالشهای نظری بانکداری اسلامی، تعیین مرز میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف و ارائه شاخص های سنجشیِ میزان موفقیت این نهاد نوظهور است. (توکلی و کریمی، ۱۳۹۳) از جمله این شاخص ها و سنجه های شاخص های بانکداری بدون ربای اسلامی می باشد. در میان داشتن سواد مالی کارکنان و کارمندان این بانک ها می تواند منجر به عملکرد بهتر این بانک ها گردد.
سواد مالی ترکیبی از دانش ،آگاهی، مهارت، گرایش و رفتار های صحیح مالی برای تصمیم گیری صحیح مالی و سرانجام دست یابی به وضعیت مساعد مالی فردی می باشد. (طغیانی و مرادی باصیری، ۱۳۹۵) درواقع دانش و درک از مفاهیم مالی و مهارت ها، انگیزه و اعتماد به نفس به اعمال چنین دانش و درک متقابل به منظور تصمیم گیری موثر در میان طیف وسیعی از زمینه های مالی، به منظور بهبود رفاه مالی افراد و جامعه، برای فعال کردن مشارکت در زندگی اقتصادی افراد را سواد مالی می¬گویند .
.به طور خاص سواد مالی به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و دانش و آگاهی گفته می‌شود که به افراد اجازه می‌دهد که تصمیمات آگاهانه و موثر بگیرند و بتوانند منابع مالی خود را کنترل کنند. سواد مالی همچنین در بر دارنده مهارت، اصول مالی و مفاهیمی مثل برنامه‌ریزی مالی، بهره مرکب، مدیریت بدهی، تکنیک های نگهداری سود و ارزش زمانی پول است. کمبود سواد مالی ممکن است به تصمیم و انتخاب ضعیف مالی منجر شود که می تواند پیامد های منفی در مالی شخصی داشته باشد.(روشندل و همکاران، ۱۳۹۷)
از این رو با توجه به اهمیت سواد مالی در دنیای بانکداری امروزی به کارگیری کارکنانی که دارای مهارت و سنجه های سواد مالی می باشند به کارگیری این کارکنان در بانکداری اسلامی می تواند زمینه ساز بهتری برای ایجاد چنین بانکداری هایی باشد این فصل به بررسی کلیات مسئله و اهمیت و ضرورت این مسئله در مدیریت بانکداری اسلامی بدون ربا می پردازد.