تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار کاربران قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص¬های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی¬های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، رشته شغلی و سابقه کار پرداخته می‌شود.