درکشورهای درحال توسعه معمولاً اولین بخشی که در مسیر توسعه لطمه میبیند محیط زیست طبیعی آن است که به سرعت دست خوش صدمات جبران ناپذیری می شود؛ اما توسعه ای که بر پایه ی نابودی منابع باشد،دیری نمی پاید وبه زودی تبعات ناگوار آن، که از دست دادن ذخایر ارزشمند طبیعی است، نمود پیدا می کند.با توجه به این مسائل، ساختار OCBE هنوز به اندازه کافی تعریف نشده است و یک معیار جامع اعتبار سنجی برای آن وجود ندارد این مسئله به طور موثر به اندازه گیری محیط زیست در محیط کاری می پردازد و دارای فقدان یک چارچوب متحد و متناظر به منظور اندازه گیری مسائل زیست محیطی سازمان شناخته می شود و این مسئله مانع از تحقیقات آینده خواهد شد علاوه بر این بدون ارزیابی جامع از OBCE سازمان ها نمی توانند نسبت به اعمال رفتارهای زیست محیطی کارکنان اقدام به اندازه گیری آن نمایند. از این رو در این پژوهش با هدف مسئله اصلی تحقیق بررسی رابطه و اثرات ۷ بعد رفتار زیست محیطی با سه بعد سرمایه اجتماعی در شرکت فولادآلیاژی ایران می باشد. روش انجام تحقیق با هدف کاربردی و به صورت توصیفی همبستگی – پیمایشی اجرا می شود. پس از جمع آوری داده ها به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری که کارکنان بخش تکمیل شرکت فولاد آلیاژی ایران با نرم افزار spssبه آزمون های توصیفی و تحلیلی پرداخته و سپس آزمون های استنباطی و مدل سازی با معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل صورت می گیرد. یافته ها نشان می دهد ۷ بعد احترام به مدیران ارشد در حمایت از محیط زیست، رفتار نوع دوستی با همکاران در حفاظت از محیط زیست، وظیفه شناسی سازمانی در حفظ محیط زیست، رفتار و حمایت مناسب از آلاینده ها و ضایعات در محیط کار سازمان، حمایت و رفتارهای سازگار با محیط زیست در سازمان، رفتار و حمایت از مواد اولیه و محصولات تولیدی مطابق با محیط زیست و حمایت و رفتارهای کاهش مصرف انرژی و آلاینده های زیست محیطی بر سرمایه اجتماعی سازمان تاثیر مثبتی دارد و نتایج حاکی از رتبه بندی همین متغیرهای ذکر شده به ترتیب و اهمیت آنها در شرکت فولاد آلیاژی ایران خواهد بود.