اعتقاد بر این است که باورهای روشن خودپنداره برای رفاه اساسی است. اعتقاد بر این است که ذهن آگاهی با اعتقادات مربوط به خود و بهزیستی ارتباط نزدیکی دارد. وضوح خودپنداره بیانگر خودشناسی بیشتر است ، که به نوبه خود ممکن است مشارکت سازگارتر در تحقق اهداف و روابط را ترغیب کند. نتایج حاصل از این مطالعه از ۱۰۸۹ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نشان می دهد که وضوح خودپنداره رابطه میان ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی را واسطه می کند ، با تمایلات ذهن آگاهی به عمل با آگاهی و ماندگاری غیر داوری به عنوان بیشترین ارتباط با وضوح خودپنداره و سلامت روانی. بنابراین ، ذهن آگاهانه ممکن است وضوح بیشتری را در مورد اعتقادات مربوط به خود ترغیب کند ، که به نوبه خود ممکن است با بهزیستی روانشناختی بیشتری همراه باشد.