هدف دوگانه این پژوهش ، اولاً ، تحلیل واکنش عاطفی فیزیولوژیکی و ناخودآگاه مصرف کنندگان به یک محصول جدید تکنولوژیکی و دوم ، پیوند دادن این پاسخ عاطفی به گزارش های کلامی آگاهانه مصرف کننده از درک مثبت و منفی محصول است. به منظور انجام این کار ، بیومتریک و اقدامات خود گزارش واکنش عاطفی با هم ترکیب شده اند. از یک سو ، یک آزمایش عصبی مارکتینگ مبتنی بر تشخیص چهره احساسات ۱۰ فرد ، هنگامی که ویژگی های جسمی و اطلاعات اقتصادی یک محصول فناوری در معرض دید قرار می گیرند ، شیوع احساسات دوجانبه از تعجب را نشان می دهد. از سوی دیگر ، یک رویکرد کیفی nethnographic از تجزیه و تحلیل احساسات از اظهارات آنلاین ۶۷ کاربر استفاده از ارزش این احساسات به عنوان عمدتا منفی در مورد و زمینه مورد مطالعه است.

سهم نظری ، عملی و روش شناختی از این مقاله پیش بینی شده است. از دیدگاه نظری ، این پیشنهاد اطلاعات ارزشمندی را به فرایند طراحی محصول ، توسعه مؤثر متغیرهای ترکیبی بازاریابی قیمت و ارتقاء و انتخاب موفق بازار هدف کمک می کند. از دیدگاه عملی ، رویکرد به کار رفته در مطالعه موردی روی محصول Google Glass شواهد تجربی مفیدی را در فرآیند تصمیم گیری برای این و سایر بنگاههای فن آوری در راه اندازی محصول جدید ارائه می دهد. و از دیدگاه روش شناختی ، سودمندی تجزیه و تحلیل یکپارچه عصبی مارکتینگ-eWOM می تواند به تکثیر این پشتوانه در تحقیقات بازاریابی کمک کند.