همگرایی فن آوری و ناپدید شدن اختلاف درآمد در بین کشورها منجر به یکسان سازی رفتار مصرف کننده نخواهد شد. در عوض ، رفتار مصرف کننده به دلیل اختلافات فرهنگی ناهمگن تر خواهد شد. با نزدیک شدن درآمد مصرف کننده در کشورها ، تجلی اختلافات ارزشی قوی تر می شود. این پدیده باعث می شود درک ارزشهای فرهنگهای ملی و تأثیر آنها بر رفتار مصرف کننده اهمیت فزاینده ای پیدا کند. استراتژی های خرده فروشی برای یک کشور بدون سازگاری نمی تواند به کشورهای دیگر گسترش یابد. از الگوی فرهنگ ملی هوفستید برای درک تفاوت در رفتار مصرف کننده در سراسر کشورها استفاده می شود. نمونه هایی از تفاوت های مصرف ، روابط آنها با فرهنگ مورد بحث و پیامدهای منتخب برای مدیریت خرده فروشی بین المللی به تفصیل ارائه شده است.