این مطالعه ترکیبی از تئوری سیگنالینگ و چشم انداز قابلیت های بازاریابی پویا برای بررسی نقش واسطه ای نوآوری محصول در تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه و ارزش برند در عملکرد بازاریابی است. این مطالعه نشان می دهد که شرکت های MNC قادر به استفاده از هزینه های تحقیق و توسعه برای بهبود نوآوری محصول و سهم بازار خود در مقیاس بیشتر در مقایسه با شرکت های کوچک و متوسط ​​و خرده فروشی هستند. با این حال ، سهام تجاری قوی تر شرکت های MNC ممکن است با مهار نوآوری محصول به عملکرد محصولات جدید آنها آسیب برساند. نویسندگان با استفاده از رگرسیون و آنالیز پروبیت به مطالعه داده های پانلی برای ۱۳۵۶ مارک مواد غذایی پرداختند. به طور کلی ، این تحقیق بینش تازه ای در مورد فرآیندی که با آن هزینه های تحقیق و توسعه و ارزش ویژه برند در نوآوری محصول و عملکرد بازاریابی در دسته بندی محصولات بسیار رقابتی تأثیر می گذارد.