در تقویت تعامل ، اعتماد و ارزش مصرف کننده: چارچوب ، گزاره های اساسی و پیامدهای
پیوندهای نویسنده ، پانل روکش را باز می کنندLinda D.Hollebeekab
KeithMackyc
https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.07.003
دریافت حقوق و محتوا
نکات برجسته

با وجود رشد آن ، بازاریابی محتوای دیجیتالی (DCM) همچنان درک ناچیز است.

در پاسخ به این شکاف ، ما DCM را مفهوم سازی می کنیم و چارچوبی از DCM را توسعه می دهیم.

این چارچوب به DCM و درایورها و نتایج کلیدی مبتنی بر مصرف کننده آن می پردازد.

پنج گزاره اساسی مشتق شده اند که انجمن های چارچوب را نشان می دهند.

ما با بحث در مورد پیامدهای اصلی ناشی از تجزیه و تحلیل های ما نتیجه می گیریم.

چکیده

در منظره ای از رشد تعامل بین مصرف کننده و شرکت آنلاین ، بازاریابی محتوای دیجیتال (DCM) با هدف تقویت تعامل و اعتماد به نفس برندهای مصرف کننده ، رو به افزایش است. با این حال ، علیرغم علاقه قابل توجه پزشک ، تحقیقات DCM دانشگاهی در حال عقب ماندن است ، و در نتیجه شکاف دانش مهمی را ایجاد می کند. بر اساس یک بررسی گسترده ، ما DCM را به عنوان ایجاد و انتشار محتوای مرتبط با مارک مرتبط با ارزش به مشتریان فعلی یا آینده نگر در سیستم عامل های دیجیتال مفهوم می زنیم تا تعامل ، اعتماد و روابط تجاری مطلوب خود را (در مقابل ترغیب مستقیم مصرف کنندگان برای خرید) انجام دهیم. . ما همچنین یک چارچوب مفهومی را توسعه می دهیم که شناسنامه های مهم DCM مبتنی بر مصرف کننده را شناسایی می کند ، از جمله آن می توان به انگیزه های کاربردی ، هادیونیک و مبتنی بر اصالت برای استفاده از و رضایت (U&G) مبتنی بر مصرف کننده برای تعامل DCM اشاره کرد. پیامدهای درجه اول ، تعامل درون DCM شامل تعامل شناختی ، عاطفی و رفتاری مصرف کنندگان است که به ترتیب باعث ایجاد رفتارهای حس سازی ، شناسایی و شهروندی مرتبط با برند می شود. اینها به نوبه خود عواقب سطح دوم و خارج از تعامل DCM از اعتماد به نفس و نگرش برند را تحریک می کنند ، که به طور پی در پی در توسعه پیامدهای مبتنی بر ارزش سوم DCM از ارزش مصرف کننده و ارزش شرکت تجاری مبتنی بر شرکت نقش دارند. ما یافته های خود را در مجموعه ای از گزاره های اساسی (DC) از DCM خلاصه می کنیم و با به دست آوردن پیامدهای کلیدی از تجزیه و تحلیل های ما نتیجه می گیریم.