در منظره ای از رشد تعامل بین مصرف کننده و شرکت آنلاین ، بازاریابی محتوای دیجیتال (DCM) با هدف تقویت تعامل و اعتماد به نفس برند مصرف کنندگان ، رو به افزایش است. با این حال ، علیرغم علاقه قابل توجه پزشک ، تحقیقات DCM دانشگاهی در حال عقب ماندن است ، و در نتیجه شکاف دانش مهمی را ایجاد می کند. بر اساس یک بررسی گسترده ، ما DCM را به عنوان ایجاد و انتشار محتوای مرتبط با مارک مرتبط با ارزش به مشتریان فعلی یا آینده نگر روی سیستم عامل های دیجیتال مفهوم می زنیم تا تعامل ، اعتماد و روابط مطلوب برند خود را تقویت کنیم (در مقابل مستقیم ترغیب مصرف کنندگان برای خرید) . ما همچنین یک چارچوب مفهومی را توسعه می دهیم که شناسنامه های مهم DCM مبتنی بر مصرف کننده را شناسایی می کند ، از جمله آن می توان به انگیزه های کاربردی ، هادیونیک و محوریت مبتنی بر اصالت برای استفاده از و رضایت (U&G) مبتنی بر مصرف کننده برای تعامل DCM اشاره کرد. پیامدهای درجه اول و تعامل درون DCM شامل تعامل شناختی ، عاطفی و رفتاری مصرف کنندگان است که به ترتیب باعث ایجاد رفتارهای ایجاد حس ، شناسایی و شهروندی مرتبط با برند می شود. اینها به نوبه خود عواقب سطح دوم و خارج از تعامل DCM از اعتماد به نفس و نگرش برند را تحریک می کنند ، که به طور پی در پی به توسعه پیامدهای مبتنی بر ارزش سوم DCM از ارزش مصرف کننده و ارزش برند تجاری مبتنی بر شرکت کمک می کند. ما یافته های خود را در مجموعه ای از گزاره های اساسی (DC) از DCM خلاصه می کنیم و با به دست آوردن پیامدهای کلیدی از تجزیه و تحلیل های ما نتیجه می گیریم.