چکیده معمولا کوتاه و شامل ۱۰۰-۳۰۰ کلمه می باشد این مسئله در نوشتن چکیده مقاله رعایت گردیده است اما چکیده مقاله شامل چند بخش می باشد از جمله این بخش ها عبارتند از: زمینه، هدف، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری می باشد در این مقاله با توجه به بیان چکیده ای که می بینید دارای مطالب زمینه نمی باشد و مستقیم به سراغ بیان هدف رفته است و پس از بیان هدف به سراغ جامعه آماری این تحقیق یعنی دبیران تربیت بدنی و خجم نمونه آن رفته است به نظرم در این مورد روش تحقیق که شامل هدف اجرای تحقیق که به صورت کاربردی و توصیفی می باشد و فقط زیر مجموعه روش توصیفی یعنی روش پیمایشی مطرح گردیده است. در یافته ها به خوبی در قسمت چکیده بیان گردیده اند ولی نتایجی از این یافته ها گرفته نشده است و به نظر اینجانب باید از یافته ها نتایج خوبی گرفته شود که بتواند کاربردی بودن تحقیق را مشخص نماید و موارد کاربردی آن را بیان نماید در این مقاله از این مورد استفاده نشده است.