هدف این مقاله توصیف مجموعه ای از کل عواملی است که در بازاریابی و توانایی بازار مسکن های خورشیدی تأثیر دارند. عناصر ترکیبی بازاریابی که در مقاله تحلیل می شوند عبارتند از: محصول (مسکن کم مصرف) ، قیمت گذاری (از جمله امور مالی) ، توزیع و ارتباطات (از جمله ترفیع). در این مقاله به رابطه میان رشته ای بین انرژی خورشیدی و محیط ساخته شده تأکید شده است.

مفاهیم محصول در برابر محیط بازار ارزیابی می شود. توسعه بازار محصول از نظر استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. سپس مقاله مفاهیم سیاست های قیمت گذاری ، رفتار و عملکرد قیمت ها را بر اساس راهبردهای پیشین توسعه می دهد. توزیع یا تدارکات بازاریابی در یک محیط در حال تغییر در کل بازاریابی نشان داده می شود. این تدارکات بازاریابی با استفاده از روشهایی نشان می دهد که هزینه ها از جمله هزینه موجودی را بهینه می کند. ارتباط با تجزیه و تحلیل نوع و درجه اقناع و همچنین ترکیب ترفیع مورد نیاز برای بازاریابی مسکن های خورشیدی توسعه می یابد.

این مقاله نتیجه می گیرد که ترکیب بازاریابی کلید افزایش حداکثر تقاضا برای مسکن خورشیدی است و این فناوری به تنهایی ارتباطی بین انرژی و محیط ساخته شده ندارد.