این شماره ویژه ژورنال خرده فروشی و خدمات مصرف کننده با هدف گردآوری انواع رشته ها و جامعه علمی برای پیشرفت دانش در زمینه تمرین و تحقیقات مربوط به بازاریابی رسانه های دیجیتال و اجتماعی است. بر این اساس ، موضوع ویژه شامل مقالاتی است که با استفاده از انواع تئوری ها ، روش های تحقیق ، متن ها و مفهوم سازی ها برای غنی سازی درک ما از بازاریابی رسانه های دیجیتالی و اجتماعی از دیدگاه مصرف کننده و پزشک ارائه می شود. سیزده مقاله پذیرفته شده برای گنجاندن در این شماره ویژه در این مقدمه خلاصه شده است.