واقعیت مجازی یک فناوری نوظهور است که مورد توجه علاقه شدید بازاریابان قرار می گیرد و مبتنی بر جدید بودن ، عدم اطمینان ، پیچیدگی و درگیری بالقوه ای است که برای بازاریابی ارائه می دهد. شماره ویژه بینش های مختلفی از واقعیت مجازی و پیامدهای آن در حوزه بازاریابی را ارائه می دهد. در این مقاله به معرفی موضوع ویژه می پردازیم و به برجسته کردن مقالات در شماره ویژه نسبت به ارائه تعریف واقعیت مجازی ، برجسته سازی کمک های نظری مقالات و توصیه اقدامات مدیریتی برای بازاریابان که مایل به استفاده از فرصت های ارائه شده توسط واقعیت مجازی هستند ، می پردازد.