عنوان به انگلیسی:
A comparison of online and offline consumer behaviour: An empirical study on a cinema shopping context
طریقه منبع گذاری به فرمت apa
Díaz, A., Gómez, M., & Molina, A. (2017). A comparison of online and offline consumer behaviour: An empirical study on a cinema shopping context. Journal of Retailing and Consumer services, 38, 44-50
جهت سفارش ترجمه فرم زیر پر نمائید

لطفا صبر کنید