هدف از این مطالعه ارائه یک بررسی ادبیات نقشه برداری و طبقه بندی مقالات تحقیق درباره معیارهای رسانه های اجتماعی و تجزیه و تحلیل در بازاریابی است. این مقاله شامل ۵۲ مقاله از مجله های همکار و همایش های بین المللی ، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ است. این ۵۲ مقاله بر اساس: روش تحقیق ، نوع تحلیل ، رشته تحصیلی ، اهداف بازاریابی و نوع رسانه های اجتماعی در ۵ گروه مجزا طبقه بندی می شوند. سکوی مورد استفاده یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین زیر شاخه برای هر طبقه بندی ، روندها و گرایش ها استفاده می شود. این بررسی یک طبقه بندی پایه برای محققان و یک نوع شناسی قابل ویرایش و مداوم تقویت شده برای تحقیقات بیشتر در این منطقه ارائه می دهد.