یک نظرسنجی با هدف مستند سازی استفاده از گیاهان دارویی در استان کانتا لیما ، در پرویزان آند پرو انجام شد. با صدها و پنجاه نفر مصاحبه شد. برای به دست آوردن اطلاعات از استعلام ها و مکالمات شخصی غیر رسمی استفاده شد. افراد خبره زن و مرد بالای ۳۰ سال بودند که در بخش کشاورزی معیشت و دامداری و همچنین گیاه شناس فعالیت می کردند. هشتاد و هفت گونه جمع آوری و شناسایی شدند که دارای کاربردهای بومی هستند. اسامی مشترک ، عادت ، بخشی از گیاه مورد استفاده ، آماده سازی ، تجویز و بیماری های درمان شده برای هر گونه ثبت شد. نتایج با سایر مطالعات اتنوفارکولوژیکی که در آند پرو انجام شده است ، مقایسه می شوند.