روشهای نوین مدیریت پروژه برای پروژه های ساختمانی انواع جدیدی از چالش ها را برای فرایند تحویل مواد ایجاد می کند. اصلی ترین انگیزه معرفی چنین روش هایی ایجاد برنامه های کوتاه مدت ، بر اساس تجزیه و تحلیل محدودیت منابع است. این روش دو مورد برای تحویل مواد دارد: شفافیت در دسترس بودن مواد و زمان پاسخ کوتاه در زنجیره تأمین. ما یک راه حل بالقوه برای مدیریت لجستیک مواد در پروژه های ساختمانی پیشنهاد می کنیم. راه حل معتبر تجربی ، یک رویکرد مبتنی بر ردیابی حمل و نقل را برای ارائه شفافیت موجودی ، و یک روش تحویل فعال برای تحویل مواد کارآمد پیشنهاد می کند.