این مطالعه به بررسی تأثیر ادغام فناوری تلفن همراه با سیستم های پاسخ دهی مخاطبان (ARS) بر عملکرد و تجربه دانشجویان می پردازد. با مقایسه دانش آموزان در کلاسهای با استفاده از ARS سنتی تک منظوره (کلیک) با دانش آموزانی که در کلاسهایی با استفاده از فناوری موبایل مبتنی بر فناوری ARS (Mobile ARS) قرار دارند ، می فهمیم که نفر دوم به طور متوسط ​​۳٫۶ درصد بیشتر در امتحانات نهایی خود کسب کرده و گزارش بیشتری داده است. تجربه مثبت در سه دوره حسابداری مالی مختلف. یافته های ما نشان می دهد که مزایای فن آوری ARS که توسط مطالعات قبلی مستند شده است ، نه تنها زنده مانده بلکه با ترکیبی از فناوری ARS و فناوری موبایل تقویت شده است. به نظر می رسد با استفاده از دو فناوری در محیط کلاس ، بسترهای مطلوبی فراهم می شود که باعث بهبود عملکرد دانش آموزان و تجربه کلاس می شود.