در اقتصاد جهانی امروز، فعالیت¬های برندسازی دیگر مانند حالت سنتی به کام محدود نمی¬شود و سازمان¬ها در صنایع خدماتی نیز در تلاش برا ی استفاده از استراتژی¬های برند جهت ساخت قوی می¬باشند. برندسازی یا برندینگ فرآیندی منظم است که برای ایجاد تمایز، آگاهی و افزایش وفاداری مشتری استفاده می شود. هدف اصلی از برندسازی یک محصول خدمت یا سازمان یجاد ذهنیت و چشم انداز نسبت به تجارت خود در مشتریان است. برند، دارایی شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش محصول نهایی می¬شود .یک استراتژی نام تجاری قوی برای سهامداران ایجاد ارزش می¬کند و نخبگان را نیز به کار جذب می¬نماید؛ اما یک الگوی استاندارد برای محاسبه ارزش نام تجاری، درک میزان ارزش را راحت تر می¬کند. برند می¬تواند خالق مسائلی چون سنجش میزان وفاداری مشتریان، عکس العمل¬های کششی در قبال تغییر قیمت، ارزیابی نگرش¬های بازار و… در سازمان باشد. یک برند قدرتمند منافع بسیاری برای سازمان¬های خدماتی در پی دارد. در این بین، می¬توان به مواردی چون وفاداری بیشتر مشتریان، افزایش توان سازمان در شرایط بحرانی، حاشیه سود بیشتر، جوابگویی مثبت بیشتر مشتریان به تغییرات قیمت و مزایای فروش مجوز استفاده از نام و نشان اشاره نمود. در عصر حاضر ارزش نام و نشان¬های تجاری یک عامل کلیدی و تعیین¬کننده در ارزش شرکت می¬باشد. از اینرو برند نیز دارای هویت و ارزش بوده و دارای جنسیت‌، صدا و … دارد و می¬تواند به صورت تعاملی با مصرف کننده، عشق ورزیدن به برند توسط مصرف¬کننده به وجود آورد.