ما تأثیر حقوق ۱ مدیر عامل شرکت در عملکرد شرکت و جبران خسارت مدیرعامل را بررسی می کنیم. متوجه می شویم که ،
به طور متوسط ​​، ۱ شرکت مدیرعامل ۱ دلار جبران خسارت بالاتری را به دست می آورند و بازده سهام پایین تر نسبت به همسالان خود بازده می گیرند
تصویب ۱ $ حقوق. اگر شرکت مدیرعامل ۱ دلار در حال گذر باشد ، تأثیر آن در جبران کامل کاهش می یابد
اگر مدیرعامل بیش از حد مستقل باشد ، تغییر ساختار یا مدیر عامل مجسم و تشدید می شود. عدم عملکرد بازار سهام
بخصوص شرکتهایی که تحت یک فرآیند تغییر ساختار نیستند و شرکتهایی که دارای حفره یا ضلع غیرمجاز هستند را تحت تأثیر قرار می دهد
مدیر عاملان