الگوهای برنامه ریزی نیروی انسانی ابزاری اساسی برای مدیر مدرن است. چنین مدلهایی ممکن است اجزای تشکیل دهنده سیستم نیروی انسانی را با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل بقا مشابه آنچه در ادبیات پزشکی موجود است توصیف کند. با این وجود ، اغلب با استفاده از روشهای گوناگونی مانند مارکوف ، نظریه تجدید و مدلهای نیمه مارکوف ، بسیار مفیدتر است. برآورد پارامترهای چنین مدلهایی ، برای نمونه گیری از فریم های مناسب برای داده های نیروی انسانی ، بخش مهمی از روش را تشکیل می دهد.

ما روی جنبه های محاسباتی مسئله تمرکز می کنیم. به طور خاص ، ما در استفاده از فرمولاسیون زنجیره ای مارکوف که با استفاده از یک روش تخمین غیر پارامتری ، رویکرد نیمه مارکوف از نظر ریاضیات غیرقابل تحقق است ، تمرکز می کنیم.