در این مقاله ، استفاده از صفحات گسترده به عنوان ابزاری برای مدل سازی نیروی انسانی کلان توصیف شده است. این مدل درایورهایی را که “اقدامات خروجی” برای یک سازمان هستند تعریف می کند. این درایورها برای Case Base و برای امتیاز در آینده تعیین می شوند. کارمندان بخشهای مختلف سازمان برای پرونده اصلی تعریف شده اند. در مرحله بعد ، برآوردها از درصد درصد تلاش برای هر راننده توسط بخش انجام می شود. این مدل همچنین شامل تعدادی از عوامل میرایی می باشد که بر واکنش مدل نسبت به تغییرات در مقادیر رانندگان تأثیر می گذارد. این مدل همچنین می تواند ویژگی های ویژه نیازهای نیروی انسانی سازمان خاص را در خود جای دهد. این مدل یک الگوی LOTUS 1-2-3 از طریق منو است که برآورد پرسنل توسط بخش ، استانداردهای مرتبط با هر راننده و خروجی گرافیکی را نشان می دهد. این رویکرد در ارتباط با یک برنامه خاص در مرکز سیستم های آموزش نیروی دریایی در اورلاندو ارائه شده است.