یک مدل شبیه سازی نیروی انسانی تعمیر و نگهداری ساختمان در چارچوب موردی از یک مجموعه بیمارستان خاص برای بررسی سود بالقوه که با استفاده از مدیریت نیروی انسانی مختلف و روشهای عملیاتی تحقق می یابد ، تهیه شده است. کمک هزینه برای تغییر روزانه در تقاضا برای نگهداری ، الگوهای بیماری و تعطیلات و ویژگی های معاملات مختلف انجام می شود. نتایج عددی برای تجارت لوله کشی به عنوان نمونه خاصی از خروجی مدل سازی ارائه شده است.