در این مقاله چگونگی استفاده از سیستم صفحه گسترده برای ایجاد یک مدل ساده برنامه ریزی نیروی انسانی برای یک شرکت تولیدی توضیح داده شده است. نرم افزار مورد استفاده اجازه می دهد تا مدل سازی به سرعت توسعه یابد اما الزامات این پروژه به سرعت بیانگر نیاز به نرم افزار پیشرفته تر بود. نتایج تولید شده در ابتدا برای مدیریت مفید بوده است اما با گذشت زمان سازماندهی نرم افزارهای پیشرفته تر ، نیازهای مدیریت تغییر یافته است. بنابراین سهولت استفاده از نرم افزار صفحه گسترده امکان دستیابی کوتاه مدت را تحقق بخشید اما در دراز مدت کمکی نکرد.