در صنایع واقعی محدودیت هایی در تعداد کارگران وجود دارد و در برخی شرایط برنامه ریزی کارمندان برای اوقات استراحت برای به حداقل رساندن هزینه کار اجتناب ناپذیر است. در این مقاله ، مسئله برنامه ریزی نیروی انسانی در زمان استراحت برای کارمندان شاغل در خطوط مونتاژ مدل مختلط (MMAL) مورد بررسی قرار گرفته است که تاکنون به بهترین دانش ما مطالعه نشده است. ما فرض می کنیم روزانه سه استراحت ، یکی برای ناهار و دو استراحت برای استراحت کوتاه. حضور در ایستگاه با حداقل تعداد کارگر ضمن تولید میزان مطلوب تولید ، ضروری است.