پیشرفت در فن آوری ارتباطات منجر به تکامل یک شکل الکترونیکی جدید از تبلیغات کلمه از دهان ، یعنی ارتباطات بازاریابی ویروسی شده است. بازاریابی ویروسی ناشی از اینترنت ابزاری بسیار مؤثر است که امروزه در اختیار بازاریابان است. بازاریابی آنلاین توسط سازمان های مختلف از طریق سیستم عامل ها ، مانند وبلاگ ها ، وب سایت های شرکت ها و سایت های شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. بازاریابی آنلاین به سازمانها کمک می کند تا با اتخاذ راهکارهایی برای دستیابی به مشتریان خود ، تجارت خود را توسعه دهند. از چنین بازاریابی می توان برای ایجاد آگاهی از برند در بین جمعیت بزرگ در مدت زمان کوتاهی استفاده کرد. علاوه بر این ، مصرف کنندگان می توانند مارک ها را به دیگران ارجاع دهند. تبلیغات در ورد دهان می تواند عاملی قدرتمند برای تأثیرگذاری بر تصمیم خرید مشتریان باشد. این مقاله تلاشی برای پیش بینی قصد خرید مصرف کنندگان در نتیجه تکنیک های بازاریابی ویروسی ناشی از اینترنت است. این مطالعه بر روی داده های اولیه جمع آوری شده از طریق پرسشنامه خود ساختار یافته و بر اساس مقیاس لیکرت پنج نقطه ای انجام شده است. از نمونه گیری قضاوت غیر احتمالی استفاده شد. تجزیه و تحلیل تبعیض آمیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16.0 انجام شد. این مطالعه عوامل مهم پیش بینی رفتار خرید مشتری را تعیین می کند. مدیران بازاریابی باید این عوامل را درک کرده و به درستی مشتری را هدف قرار دهند. استفاده مناسب از این عوامل می تواند به شکوفایی مشاغل مدیران کمک کند. در این مطالعه ، دریافتیم که عوامل مؤثر بر اثربخشی ، سطح بالای اعتراض و افزایش برند ، پیش بینی کننده اهمیت قصد خرید مصرف کننده بودند.